مدیر خدمات نفت و گاز گچساران مکتوب به نفت ساران پاسخ دهد

نفت ساران از ابهامات یک دستگاه بیل مکانیکی ،اموال ترابری و اتهامات محتمل قضایی مرتبط با مدیر خدمات شرکت بهره‌برداری نفت و گاز گچساران و ارائه توضیح مکتوب به پایگاه اطلاع رسانی نفت ساران خبر داد.